about us/contact us

อาชีพหรือธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนไทยมานาน เนื่องจาก ปัจจุบันการบริโภคเนื้อสัตว์มีความต้องการมากขึ้นตามประชากรที่เพิ่มขึ้น การเลี้ยงสัตว์ในระดับครัวเรือนช่วยให้มีเนื้อสัตว์รับประทานที่เพียงพอ เพื่อช่วยลดรายจ่าย และเป็นแหล่งอาหารประเภทเนื้อได้ แต่หากต้องการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายทั้งในระดับชุมชนถึงระดับการค้าขายขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีการเลี้ยงในปริมาณมาก และผู้เลี้ยงเองต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทั้งหมด

www.pasusat.com ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ เทคนิคการเลี้ยงสัตว์ และความรู้อื่นๆที่อาจนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวดหมู่ ดังนี

1. สาระปศุสัตว์ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาระความรู้ทั่วไปในด้านปศุสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์
2. สัตว์เศรษฐกิจ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ เฉพาะกลุ่มสัตว์ที่มีการเพาะเลี้ยงสำหรับการจำหน่าย หรือเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีการซื้อขายจำหน่ายในท้องตลาด ทั้งที่เลี้ยงเองได้หรือหาได้จากธรรมชาติ เฉพาะในกลุ่มของสัตว์บกสี่เท้า/สองเท้า แมง/แมลง และสัตว์ปีกบางชนิดที่มีมูลค่าสูง
3. ประมง และปลาสวยงาม ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์ครึ้งบกครึ่งน้ำ ทั้งในกลุ่มสัตว์น้ำที่นำมาบริโภเป็นอาหาร และสัตว์น้ำที่เลี้ยงเพื่อความสวยงาม
4. สัตว์ปีก ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกทุกชนิด ที่ไม่ใช่ชนิดที่นำมาเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อบริโภคที่มีมูลค่าสูง
5. แมง และแมลง ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแมง และแมลงทุกชนิด ที่ไม่ใช่ชนิดที่นำมาเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อบริโภคที่มีมูลค่าสูง
6. รวมพันธุ์สัตว์ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ชนิด ที่ไม่ใช่กลุ่มสัตว์เศรษฐกิจ, ประมง และปลาสวยงาม, แมง และแมลง
7. ผลิตภัณฑ์

สาระความรู้ในหมวดต่างๆ ถูกรวบรวม และสังเคราะห์จากตำรามากมาย ทั้งนี้้ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลในเว็บไซตืที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าอ่านทุกท่าน แต่ทั้งนี้ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรมีการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง และวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติม

ท่านสามารถแนะนำ สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ unchalee.h@hotmail.com